Zgłoś tekst

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.
OPŁATY

Czasopismo nie przyjmuje od autorów żadnych opłat za zgłoszenie propozycji artykułu oraz na każdym kolejnym etapie wydawniczym. Wszystkie artykuły publikowane są w modelu Open Access przy zapewnieniu trwałej archiwizacji bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów przez autorów artykułów.

 

WARUNKI UDZIELANEJ LICENCJI

Wszystkie artykuły opublikowane w „Archiwum Kryminologii” będą natychmiast po procesie recenzji udostępniane w modelu online-first na zasadach otwartego dostępu, bez opłat. Wszyscy zainteresowani będą mogli czytać, pobierać, kopiować i rozpowszechniać opublikowane artykuły. Dozwolone ponowne użycie jest określone w licencjach CC BY: pozwala innym rozpowszechniać i kopiować artykuł, tworzyć wyciągi, streszczenia i inne zmodyfikowane wersje, utwory zależne, pochodne (takie jak np. streszczenia, tłumaczenie, włączenie do innej publikacji zbiorowej - publikowanej także przez wydawcę komercyjnego) o ile będą zawierały uznanie autorstwa i nie reprezentują autora jako popierającego ich modyfikację artykułu, a modyfikacja nie narusza dóbr osobistych autora, w tym jego dobrego imienia.

Czasopismo korzysta z niewyłącznej umowy licencyjnej CC-BY 4.0 publikując zgłoszone artykuły w modelu open access.

Autorzy zachowują nieograniczone prawa autorskie i zachowują prawa do przedruku artykułu. Instytut Nauk Prawnych PAN (jako wydawca czasopisma naukowego) otrzymuje prawo do publikacji i dystrybucji zgłoszonego artykułu. INP PAN wykonuje wobec zgłoszonych artykułów następujące prawa:
- niewyłączne prawo do publikowania i rozpowszechniania artykułu oraz do udzielania praw innym podmiotom (sublicencjobiorcom), w tym w celach komercyjnych. INP PAN zastosuje odpowiednią licencję użytkownika strony trzeciej, w przypadku gdy opublikuje artykuł na zewnętrznej platformie internetowej;
- prawo do publikacji artykułu we wszystkich technikach i na wszystkich nośnikach, aby artykuł mógł być wykorzystany w najnowszej technologii;
- upoważnienie do egzekwowania autorskich praw do artykułu w imieniu autora wobec osób trzecich, na przykład w przypadku plagiatu lub naruszenia praw autorskich.

SKRÓT WYTYCZNYCH DLA AUTORÓW

Autorów przygotowujących tekst do „Archiwum Kryminologii” prosimy o kierowanie się następującymi wytycznymi:

 1. Tekst (łącznie z tabelami – jeśli są) należy przygotować wyłącznie w formie elektronicznej w programie Word (Times New Roman, 12 pkt, interlinia 1,5), a tabele i wykresy w programie Excel.

 2. Do tekstu należy obowiązkowo dołączyć:

  – zestaw 3–10 słów kluczowych w językach polskim i angielskim,

  – tytuł tekstu w języku angielskim,

  – abstrakt w języku polskim o objętości nie mniejszej niż 500 i nie większej niż 1000 znaków ze spacjami,

  – abstrakt w języku angielskim o objętości nie mniejszej niż 500 i nie większej niż 1000 znaków ze spacjami.

 3. W tekście można stosować śródtytuły, zaleca się następujące strukturowanie tekstu:

  Wstęp / Wprowadzenie / Uwagi wstępne

  1. Śródtytuł pierwszy

  1.1. Podtytuł

  1.2. Podtytuł

  1.2.1. Podpodtytuł

  1.2.2. Podpodtytuł

  2. Śródtytuł drugi

  3. Śródtytuł trzeci

  Zakończenie / Uwagi końcowe / Wnioski

 4. W tekście nie należy przytaczać pełnej treści przepisów prawnych, w tym przepisów z konwencji międzynarodowych (w języku polskim lub angielskim), chyba że jest to absolutnie niezbędne i będzie stosowane na zasadzie wyjątku.

 5. W przypadku odwoływania się w tekście do nazwisk innych autorów należy przytoczyć ich pełne imię oraz nazwisko.

 6. Nie należy stosować wyróżnień w postaci pogrubień czy podkreśleń w tekście.

 7. Stosowane w tekście sformułowania w obcych językach należy zapisać kursywą.

 8. Przypisy bibliograficzne w tekście należy przygotować zgodnie z zasadami tzw. sposobu harwardzkiego, umieszczając je w nawiasach w tekście. Szczegółowe zasady sporządzania przypisów zawarte są w zakładce „Zapis bibliograficzny”.

 9. Jeśli tekst przygotowujemy w języku polskim, stosujemy się do zasad bibliograficznych dla artykułów polskojęzycznych. Jeśli w języku angielskim – analogicznie, do zasad sporządzania przypisów i bibliografii w języku angielskim (ta instrukcja dostępna jest po przełączeniu na anglojęzyczną wersję strony w zakładce „Bibliography and referencing”).

 10. Nazwy polskich aktów prawnych należy pisać od małej litery (z wyjątkiem Konstytucji RP). Nazwy konwencji międzynarodowych rozpoczynamy wielką literą, jednak nie zaznaczamy ich kursywą.

 11. Podczas przywoływania publikatorów aktów prawnych proszę się stosować do poniższych wytycznych:

  a) Akty opublikowane do 2012 roku: Dz.U. z 2009 r. Nr 20, poz. 107

  b) Akty opublikowane po 2012 r. (bez podziału na numery): Dz. U. z 2016 r. poz. 2290

  c) w przypadku odwoływania się do tekstu jednolitego, powyższe należy poprzedzić skrótem t.j.

 12. W tekstach przyjętych do druku Autorzy obowiązani są podać informację o źródle finansowania przeprowadzonych przez nich badań.
 13. Do przesłanych materiałów należy osobno dołączyć dane o autorze/ce:

  – stopień lub tytuł naukowy,

  – nazwę uczelni, której tekst jest afiliowany,

  – numer identyfikatora ORCID,

  – numer telefonu kontaktowego,

  – adres poczty elektronicznej.

 14. Teksty należy złożyć za pośrednictwem platformy internetowej „Archiwum Kryminologii”: http://ak.inp.pan.pl/index.php/ak/about/submissions, po wcześniejszym zalogowaniu do systemu. Cała korespondencja z autor(k)ami będzie prowadzona także za pośrednictwem tej platformy – w tym informacje o recenzjach oraz składanie poprawionych tekstów zgodnie z wytycznymi recenzentów.
 15. Autorzy składający teksty zobowiązani są do dołączenia do systemu zanonimizowanego pliku, tj. pliku bez danych osobowych (imienia oraz nazwiska) i innych danych, które pozwolą na identyfikację autora/ki, jak np. odwołań do swoich publikacji, instytucji, w której projekt jest lub był realizowany, podziękowań promotorowi/opiekunowi naukowemu pracy, na podstawie której został przygotowany artykuł, podawania nazwy projektu badawczego etc.

 16. Teksty napisane we współautorstwie zgłasza jeden z autorów (autor do korespondencji), który jest odpowiedzialny za wprowadzenie wszystkich danych do platformy internetowej „Archiwum Kryminologii” oraz za korespondencję z Redakcją „Archiwum Kryminologii”. W zgłoszeniu dokonanym przez platformę Autor wskazuje wszystkich pozostałych współautorów tekstu.

 17.  Wszystkie materiały są poddawane redakcji językowej i korekcie. Autor/Autorka otrzyma ostateczną wersję tekstu do autoryzacji i korekty. Korekta autorska powinna zostać przeprowadzona w ciągu 2 tygodni. Po upływie tego okresu redakcja przyjmie, że Autor/Autorka zgadza się na zmiany zaproponowane przez redaktora.

 18. Redakcja „Archiwum Kryminologii” nie wprowadza ograniczeń odnośnie do wielkości nadsyłanych tekstów. Publikujemy jednak raczej obszerniejsze analizy, zawierające wyniki badań wraz z ich interpretacją czy pogłębione teksty analityczne. Średnia wielkość tekstów publikowanych w naszym czasopiśmie to 2–3 arkusze wydawnicze. Nie publikujemy tekstów krótkich, o charakterze sprawozdawczym czy przyczynkarskim. Nie publikujemy sprawozdań z konferencji ani recenzji publikacji.

 19. Osoby, których teksty zostaną zaakceptowane do druku, będą zobowiązane podpisać umowę licencyjną (licencja nieodpłatna niewyłączna wraz z prawem do sublicencjonowania) ze zgodą na wydanie ich utworu w wersji papierowej oraz elektronicznej przez Redakcję „Archiwum Kryminologii”.