Zgłoś tekst

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.
Autorów przygotowujących tekst do „Archiwum Kryminologii” prosimy o kierowanie się następującymi wytycznymi:

 1. Tekst (łącznie z tabelami – jeśli są) należy przygotować wyłącznie w formie elektronicznej w programie Word (Times New Roman, 12 pkt, interlinia 1,5), a tabele i wykresy w programie Excel.

 2. Do tekstu należy obowiązkowo dołączyć:

  – zestaw 3–10 słów kluczowych w językach polskim i angielskim,

  – tytuł tekstu w języku angielskim,

  – abstrakt w języku polskim o objętości nie mniejszej niż 500 i nie większej niż 1000 znaków ze spacjami,

  – abstrakt w języku angielskim o objętości nie mniejszej niż 500 i nie większej niż 1000 znaków ze spacjami.

 3. W tekście można stosować śródtytuły, zaleca się następujące strukturowanie tekstu:

  Wstęp / Wprowadzenie / Uwagi wstępne

  1. Śródtytuł pierwszy

  1.1. Podtytuł

  1.2. Podtytuł

          1.2.1. Podpodtytuł

          1.2.2. Podpodtytuł

  2. Śródtytuł drugi

  3. Śródtytuł trzeci

  Zakończenie / Uwagi końcowe / Wnioski

 4. W tekście ani w przypisach nie należy przytaczać pełnej treści przepisów prawnych, w tym przepisów z konwencji międzynarodowych (w języku polskim lub angielskim), chyba że jest to absolutnie niezbędne i będzie stosowane na zasadzie wyjątku.

 5. W przypadku odwoływania się w tekście do nazwisk innych autorów należy przytoczyć ich pełne imię oraz nazwisko.

 6. Nie należy stosować wyróżnień w postaci pogrubień czy podkreśleń w tekście.

 7. Stosowane w tekście sformułowania w obcych językach należy zapisać kursywą.

 8. Przypisy bibliograficzne w tekście należy przygotować zgodnie z zasadami tzw. sposobu oksfordzkiego, umieszczając je na dole strony z tekstem.

 9. Wszystkie materiały, które przywoływane są w przypisach należy wykazać w bibliografii:

  a) źródła wykazywane w bibliografii należy podzielić na następujące typy: literatura, źródła internetowe, akty prawne, orzecznictwo, varia (tu proszę umieszczać publikacje niepasujące do pozostałych kategorii)

  b) należy podawać pełne tytuły czasopism, bez dokonywania ich skrótów

  c) należy rozróżniać numerację tomów (volumes) oraz zeszytów (issues), jeśli występują w danym czasopiśmie

  d) jeśli tekst jest napisany w języku polskim, wszystkie elementy opisów bibliograficznych, nawet publikacji obcojęzycznych, powinny być w języku polskim, np.

  Tulich T., Critical reflections on preventive justice [w:] T. Tulich, R. Anian-Welsch, S. Bronitt, S. Murray (red.)Regulating Preventive Justice. Principle,

  Policy and Paradox, Routledge, London 2017, s. 3–22.

  Rosenthal R., Jacobson L., Pygmalion in the classroom, „The Urban Review” 1968, t. 3, nr 1, s. 16–20.

  e) przywoływane w przypisach i wykazywane w bibliografii teksty anglojęzyczne należy zapisywać następująco: małymi literami (poza nazwami własnymi) tytuły artykułów z czasopism oraz artykułów z prac zbiorowych, wielkimi literami (poza przyimkami i spójnikami) – tytuły monografii i prac zbiorowych, np.

  Sykes G., Matza D., Techniques of neutralizationA theory of delinquency, „American Sociological Review”, 1957, t. 22, nr 6, s. 664–670.

  Tulich T., Critical reflections on preventive justice [w:] T. Tulich, R. Anian-Welsch, S. Bronitt, S. Murray (red.)Regulating Preventive Justice. Principle,

  Policy and Paradox, Routledge, London 2017, s. 3–22.

  Pascoe P., What Comes Naturally. Miscegenation and the Making of Race in America, Oxford University Press, Oxford 2010.

  f) dodatki do tytułów należy zapisywać po kropce, nie po dwukropku i nie po myślniku

  g) w przypadku powoływania się na źródła internetowe po podaniu linku do źródła należy w nawiasie kwadratowym zamieścić datę dostępu w następujący sposób: [dostęp: 28.02.2019]

  h) Jeśli w tekście polskojęzycznym powoływana jest polskojęzyczna publikacja, w bibliografii należy przetłumaczyć jej tytuł (tytuł tekstu oraz monografii, w jakiej została zamieszczona) na język angielski. Nie należy tłumaczyć nazw czasopism polskojęzycznych.

 10. Nazwy polskich aktów prawnych należy pisać od małej litery (z wyjątkiem Konstytucji RP). Nazwy konwencji międzynarodowych rozpoczynamy wielką literą, jednak nie zaznaczamy ich kursywą.

 11. Podczas przywoływania publikatorów aktów prawnych proszę się stosować do poniższych wytycznych:

  a) Akty opublikowane do 2012 roku: Dz.U. z 2009 r. Nr 20, poz. 107

  b) Akty opublikowane po 2012 r. (bez podziału na numery): Dz. U. z 2016 r. poz. 2290

  c) w przypadku odwoływania się do tekstu jednolitego, powyższe należy poprzedzić skrótem t.j.

 12. W tekstach przyjętych do druku Autorzy obowiązani są podać informację o źródle finansowania przeprowadzonych przez nich badań.
 13. Do przesłanych materiałów należy osobno dołączyć dane o autorze/ce:

  – stopień lub tytuł naukowy,

  – nazwę uczelni, której tekst jest afiliowany,

  – numer identyfikatora ORCID,

  – numer telefonu kontaktowego,

  – adres poczty elektronicznej.

 14. Teksty należy złożyć za pośrednictwem platformy internetowej „Archiwum Kryminologii”: http://ak.inp.pan.pl/index.php/ak/about/submissions, po wcześniejszym zalogowaniu do systemu. Cała korespondencja z autor(k)ami będzie prowadzona także za pośrednictwem tej platformy – w tym informacje o recenzjach oraz składanie poprawionych tekstów zgodnie z wytycznymi recenzentów.
 15. Autorzy składający teksty zobowiązani są do dołączenia do systemu zanonimizowanego pliku, tj. pliku bez danych osobowych (imienia oraz nazwiska) i innych danych, które pozwolą na identyfikację autora/ki, jak np. odwołań do swoich publikacji, instytucji, w której projekt jest lub był realizowany, podziękowań promotorowi/opiekunowi naukowemu pracy, na podstawie której został przygotowany artykuł, podawania nazwy projektu badawczego etc.

 16. Teksty napisane we współautorstwie zgłasza jeden z autorów (autor do korespondencji), który jest odpowiedzialny za wprowadzenie wszystkich danych do platformy internetowej „Archiwum Kryminologii” oraz za korespondencję z Redakcją „Archiwum Kryminologii”. W zgłoszeniu dokonanym przez platformę Autor wskazuje wszystkich pozostałych współautorów tekstu.

 17.  Wszystkie materiały są poddawane redakcji językowej i korekcie. Autor/Autorka otrzyma ostateczną wersję tekstu do autoryzacji i korekty. Korekta autorska powinna zostać przeprowadzona w ciągu 2 tygodni. Po upływie tego okresu redakcja przyjmie, że Autor/Autorka zgadza się na zmiany zaproponowane przez redaktora.

 18. Redakcja „Archiwum Kryminologii” nie wprowadza ograniczeń odnośnie do wielkości nadsyłanych tekstów. Publikujemy jednak raczej obszerniejsze analizy, zawierające wyniki badań wraz z ich interpretacją czy pogłębione teksty analityczne. Średnia wielkość tekstów publikowanych w naszym czasopiśmie to 2–3 arkusze wydawnicze. Nie publikujemy tekstów krótkich, o charakterze sprawozdawczym czy przyczynkarskim. Nie publikujemy sprawozdań z konferencji ani recenzji publikacji.

 19. Osoby, których teksty zostaną zaakceptowane do druku, będą zobowiązane podpisać umowę licencyjną(licencja nieodpłatna niewyłączna wraz z prawem do sublicencjonowania) ze zgodą na wydanie ich utworu w wersji papierowej oraz elektronicznej przez Redakcję „Archiwum Kryminologii”.