Kapitał społeczny a przestępczość


Słowa kluczowe

przestępczość; kapitał społeczny; kryminologia; social capital; crime; criminology

Błachut J., Gaberle A., Krajewski K. (1999). Kryminologia. Gdańsk: „Arche”.

Farrington D.P. (2002). Developmental criminology and risk-focused prevention [w:] M. Maguire et al. (red.), The Oxford Handbook of Criminology. Oxford: Oxford University Press.

Field J. (2008). Social Capital. London: Routledge.

Jacobs J. (1961). The Heath and Life of Great American Cities: The Failure of Town Planning. New York: Random House.

Kołakowska-Przełomiec H. (1978). Środowisko rodzinne w świetle badań kryminologicznych [w:] J. Jasiński (red.), Zagadnienia nieprzystosowania społecznego i przestępczości w Polsce. Warszawa–Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Kossowska A. (1992). Funkcjonowanie kontroli społecznej – analiza kryminologiczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

Kwiatkowski M. (2005). Kapitał społeczny, w: Encyklopedia socjologii – Suplement. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Mooney G. (2006). Social capital, w: E. Mc Laughin, J. Muncie (red.), The Sage Dictionary of Criminology. London−Thousand Oaks−New Delhi: SAGE Publications.

Putnam R.D. (2000). Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. New York: Simon and Schuster.

Sherman L.W., Farrington D.P., Welsh B.C., Layton D. MacKenzie (red.) (2006). Evidence-Based Crime Prevention. London: Routledge.

Pobierz

Opublikowane : 2008-04-01


Kossowska, A. (2008). Kapitał społeczny a przestępczość. Archiwum Kryminologii, (XXIX-XXX), 113-118. https://doi.org/10.7420/AK2007-2008J

Anna Kossowska 
Instytut Nauk Prawnych PAN  Polska


CitedBy Crossref

CitedBy Scopus
Inne teksty tego samego autora