ZAPIS BIBLIOGRAFICZNY

Zapis bibliograficzny w systemie harwardzkim

dla artykułów przygotowanych w języku polskim

 

PRZYKŁADOWE ZAPISY BIBLIOGRAFICZNE

Monografia

W bibliografii:

Chomczyński P. (2014), Działania wychowanków schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych. Socjologiczna analiza interakcji grupowych [Actions of Residents of Young Offenders’ Homes and Youth Detention Centres: A Sociological Analysis of Group Interactions], Wydawnictwo UŁ, Łódź.

Doubson A. (1997), Green Political Thought, Routledge, London–New York.

W przypisie:

(Chomczyński 2014) – jeśli powołujemy się na daną pozycję ogólnie

(Doubson 1997: 58–63) – jeśli powołujemy się na konkretną partię tekstu lub cytujemy

 

Praca zbiorowa

W bibliografii:

Beirne P., South N. (red.) (2007), Issues in Green Criminology: Confronting Harms against Environments, Humanity and Other Animals, Willan, Cullompton.

Błońska B., Gogłoza W., Klaus W., Woźniakowska-Fajst D. (red.) (2017), Sprawiedliwość dla zwierząt [Justice for Animals], Instytut Nauk Prawnych PAN, Stowarzyszenie Otwarte Klatki, Warszawa.

W przypisie:

(Beirne, South 2007)

(Błońska et. al 2017) – w przypisie podajemy tylko pierwszego redaktora, jeśli jest ich więcej niż trzech

 

Artykuł w pracy zbiorowej

W bibliografii:

Czarnecka D. (2013), Społeczne oddziaływanie propagandy w Trzeciej Rzeszy [The Social Influence of Propaganda

in the Third Reich] [w:] A. Bartuś (red.), Słowa w służbie nienawiści [Words in the Service of Hatred], Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Oświęcim, s. 49–63.

Faber D., O’Connor J. (1993), Capitalism and the Crisis of Environmentalism [w:] R. Hofrichter (red.), Toxic Struggles: The Theory and Practice of Environmental Justice, New Society Publishers, Philadelphia, s. 12–24.

W przypisie:

(Czarnecka 2013: 50–55)

(Faber, O’Connor 1993: 19)

 

Artykuł w czasopiśmie

W bibliografii:

Andersen M.A. (2006), Crime Measures and the Spatial Analysis of Criminal Activity, „British Journal of Criminology”, t. 46, nr 2, s. 258–285.

Łętowska E. (2014), Prawo w płynnej nowoczesności [The Law in the ‘Liquid Modernity’], „Państwo i Prawo”, nr 3, s. 6–27.

W przypisie:

(Andersen 2006: 259)

(Łętowska 2014: 10–13)

 

Strona internetowa

W bibliografii:

Inequality.org (b.d.), https://inequality.org/ [dostęp: 25.01.2016]. – nie znamy daty ostatniej aktualizacji strony, dlatego używamy skrótu b.d. – bez daty

Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym [KOZZD] (b.d.), http://www.kozzd-gostynin.pl/ [dostęp: 15.08.2019].

W przypisie:

(Inequality.org s.a.)

(KOZZD s.a.) – w przypisie skracamy nazwę strony internetowej, która jest jednocześnie nazwą instytucji

 

Artykuł ze strony internetowej

W bibliografii:

Gusovsky D. (2016), Americans Consume Vast Majority of World Opioids, CNBC, 27.04.2016, https://www.cnbc.com/2016/04/27/americans-consume-almost-all-of-the-globalopioid-supply.html [dostęp: 9.02.2019].

Ludzie ze złomu [Scrappers] (2001), Newsweek.pl, 5.11.2001, http://www.newsweek.pl/polska/ludzie-ze-zlomu,28795,1,1.html [dostęp: 6.07.2018]. – przy artykule nie podano autora tekstu, dlatego szeregujemy go wg tytułu

Magyar Nemzeti Bank (b.d.), Supervision, https://www.mnb.hu/en/supervision [dostęp: 7.02.2019]. – nie jest znana data powstania tekstu w tej zakładce na stronie MNB, dlatego używamy skrótu b.d. – bez daty

W przypisie:

(Ludzie 2001) – w przypisie skracamy tytuł artykułu

(Gusovsky 2016)

(MNB b.d.) – w przypisie skracamy nazwę instytucji, która jednocześnie jest nazwą strony internetowej

 

BUDOWA BIBLIOGRAFII

 

Elementy opisów bibliograficznych podajemy w języku polskim bez względu na język cytowanej publikacji: red., w:, t., nr, s., dostęp:, b.d.

 

Wszystkie tytuły podawane w języku innym niż angielski autor ma obowiązek przetłumaczyć na język angielski. Tłumaczenie tytułu umieszczane jest w nawiasie kwadratowym po tytule oryginalnym.

 

Wykorzystane źródła szeregujemy alfabetycznie.

 

Przykładowe szeregowanie literatury:

Agnew R. (2012a), Dire Forecast. A Theoretical Model of the Impact of Climate Change on Crime, „Theoretical Criminology”, t. 16, nr 1, s. 21–42.

Agnew R. (2012b), It’s the End of the World as We Know It: The Advance of Climate Change from a Criminological Perspective [w:] R. White (red.), Climate Change from a Criminological Perspective, Springer-Verlag, New York, s. 13–25.

Beirne P. (1999), For a Nonspeciesist Criminology: Animal Abuse as An Object of Study, „Criminology”, t. 37, nr 1, s. 117–148.

Beirne P. (2009), Confronting Animal Abuse: Law, Criminology, and Human-Animal Relationships, Rowman & Littlefield Publishers, Lanham.

 

Prace tego samego autora wydane w tym samym roku szeregujemy alfabetycznie, dodając do roku wydania litery a, b, c itd.

 

Prace tego samego autora wydane w różnych latach szeregujemy chronologicznie, począwszy od najstarszych.

 

BUDOWA PRZYPISÓW

 

Jeśli w ramach przypisu podajemy kilka źródeł, szeregujemy je chronologicznie, np.:

(Beirne 1999; Prawo telekomunikacyjne 2004; Agnew 2012b)

 

Jeśli w ramach przypisu podajemy kilka prac tego samego autora, po nazwisku wyliczamy kolejne lata wydania, np.:

(Agnew 2012a, 2012b, 2019)

 

Jeśli w ramach przypisu podajemy po kilka prac kilku autorów, po każdym nazwisku chronologicznie podajemy kolejne lata wydań, np.:

(Malinowski 1983, 2000; Abecadłowski 2012, 2018, 2019; Nowak 2017)