No. XLIV/2 (2022)
Articles

Tadeusz Kuczma – a Polish criminologist of the interwar period

Tadeusz Kuczma – a Polish criminologist of the interwar period

Anna Szuba-Boroń
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Published 2023-02-15

Keywords

 • Tadeusz Kuczma,
 • criminology,
 • history of polish criminology,
 • genetic approach to crime

How to Cite

Szuba-Boroń, A. (2023). Tadeusz Kuczma – a Polish criminologist of the interwar period: Tadeusz Kuczma – a Polish criminologist of the interwar period. Archives of Criminology, (XLIV/2), ss. 287–308. https://doi.org/10.7420/AK2022.08

Abstract

Tadeusz Kuczma (1905–1940) was a Polish criminologist whose scientific and academic work at the University of Poznań coincided with the interwar period. In the history of Polish criminology, he is remembered as an outstanding figure. He studied criminology not only at the Institute of Criminology of the University of Paris, but also during a two-year research internship in the United States, where he collaborated with such scientists as Edwin Sutherland, Thorsten Sellin, Ernest Burgess and Franz Alexander. Kuczma’s contribution to Polish criminology consists mainly in the monograph he wrote for his habilitation and the concept of the ‘genetic approach to crime,’ which is based on a critical and profound analysis of the contemporary state of criminology and takes into account the sociological perspective of criminological research undertaken by sociologists from the University of Chicago. Apart from a few mentions, Kuczma remains generally unknown in Polish criminology. This paper presents the profile and criminological views of Tadeusz Kuczma.

References

 1. ʻAkta osobowe Prokuraturyʼ [Personal files of the Prosecutor's Office] (1931). W Zespół Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie. Akta osobowe sędziów, notariuszy, prokuratorów i komorników [Team Ministry of Justice in Warsaw. Personal files of judges, notaries, prosecutors and bailiffs]. Archiwum Akt Nowych, sygn. 2/285/0/23.5/13/2970.
 2. Bossowski J. (1945). Wiadomości z nauk kryminologicznych [Criminological science news]. Poznań: Księgarnia Akademicka.
 3. Bossowski J.J., Pospieszalski K.M., Tymieniecki K. i Wojciechowski Z. (1955). ʻMateriały – Uniwersytet Poznański na początku hitlerowskiej okupacjiʼ [Materials – the University of Poznan at the beginning of the Nazi occupation]. Przegląd Zachodni 7–8, s. 580–595.
 4. Cyprian T. (1958). ʻJózef Jan Bossowskiʼ [Józef Jan Bossowski]. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 20(2), s. 351–355.
 5. Fleszyński K. (1934). ʻKurs kryminologiczny w Warszawieʼ [A criminological course in Warsaw]. Głos Sądownictwa 6(1), s. 67–70.
 6. Hołyst B. (1979). Kryminologia [Criminology]. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 7. Horoszowski P. (1958). Kryminologia. Wybrane zagadnienia [Criminology. Selected issues]. Warszawa: Centralny Zarząd Więziennictwa.
 8. Horoszowski P. (1965). Kryminologia [Criminology]. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 9. Iacobelli T. (2022). Sex Problems as Social Problems: The Bureau of Social Hygiene, 1911–1934, Resource.rockarch.org. Dostęp online: https://resource.rockarch.org/story/bureau-of-social-hygiene-prostitution-history/ [20.03.2022].
 10. Janicka D. (2016). ʻO pionierach nauk kryminologicznych w Polsceʼ [About the pioneers of criminological sciences in Poland]. Czasopismo Prawno-Historyczne 48(1), s. 29–50.
 11. Kalendarz Informator Sądowy na rok 1934 [Calendar of the Court Information Journal for 1934] (1934). Warszawa: Biblioteka Prawnicza.
 12. Koredczuk J. (2021). ʻKoncepcje eugeniczne w polskiej nauce kryminologii w okresie międzywojennym (aspekty prawno-kryminalne)ʼ [Eugenic concepts in the Polish science of criminology in the interwar period (legal and criminal aspects)]. Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem 43(1), s. 233–241.
 13. ʻKorespondencja Prokuratoraʼ [Prosecutor's correspondence] (1931). W Zespół Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie. Akta osobowe sędziów, notariuszy, prokuratorów i komorników [Team Ministry of Justice in Warsaw. Personal files of judges, notaries, prosecutors and bailiffs]. Archiwum Akt Nowych, sygn. 2/285/0/23.5/13/2970.
 14. ʻKorespondencja Prokuratora SA w Poznaniu z Ministerstwem Sprawiedliwościʼ [Correspondence of the Prosecutor of the Court of Appeal in Poznań with the Ministry of Justice] (1935). W Zespół Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie. Akta osobowe sędziów, notariuszy, prokuratorów i komorników [Team Ministry of Justice in Warsaw. Personal files of judges, notaries, prosecutors and bailiffs]. Archiwum Akt Nowych, sygn. 2/285/0/23.5/13/2970.
 15. ʻKorespondencja Prokuratora SA w Poznaniu z Ministerstwem Sprawiedliwościʼ [Correspondence of the Prosecutor of the Court of Appeal in Poznań with the Ministry of Justice] (1938). W Zespół Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie. Akta osobowe sędziów, notariuszy, prokuratorów i komorników [Team Ministry of Justice in Warsaw. Personal files of judges, notaries, prosecutors and bailiffs]. Archiwum Akt Nowych, sygn. 2/285/0/23.5/13/2970.
 16. ‘Korespondencja SA w Poznaniu z Ministerstwem Sprawiedliwości’ [Correspondence of the Court of Appeal in Poznań with the Ministry of Justice] (1938). W Zespół Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie. Akta osobowe sędziów, notariuszy, prokuratorów i komorników [Team Ministry of Justice in Warsaw. Personal files of judges, notaries, prosecutors and bailiffs]. Archiwum Akt Nowych, sygn. 2/285/0/23.5/13/2970.
 17. Kronika Uniwersytetu Poznańskiego za lata szkolne 1929/30 i 1930/1 za rektoratu Prof. Dr. Stanisława Kasznicy i otwarcie roku szkolnego 1931/2 przez nowego rektora Prof. Dr. Jana Sajdaka w dniu 25 października 1931 roku [Kronika UP] [Chronicle of the University of Poznań] (1932). Poznań: Uniwersytet Poznański.
 18. Kronika Uniwersytetu Poznańskiego za rok szkolny 1931/32 za Rektoratu Prof. Dr. Jana Sajdaka i otwarcie roku szkolnego 1932/33 przez nowego Rektora Prof. Dr. Stanisława Pawłowskiego w dniu 23 października 1932 roku. [Kronika UP] [Chronicle of the University of Poznań] (1933). Poznań: Uniwersytet Poznański.
 19. ʻKronika Zakładu prof. J. Bossowskiego Wydziału Prawno-Ekonomicznego Uniwersytetu Poznańskiegoʼ [Chronicle of the Professor J. Bossowski Department, Faculty of Law and Economics, University of Poznań]. W Kronika Uniwersytetu Poznańskiego za rok szkolny 1931/32 za Rektoratu Prof. Dr. Jana Sajdaka i otwarcie roku szkolnego 1932/33 przez nowego Rektora Prof. Dr. Stanisława Pawłowskiego w dniu 23 października 1932 roku [Chronicle of the University of Poznań] (1933). Poznań: Uniwersytet Poznański, s. 110.
 20. Kuczma T. (1931). ʻWniosek Kuczmy do Ministra Sprawiedliwościʼ [Kuchma's application to the Minister of Justice]. W Zespół Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie. Akta osobowe sędziów, notariuszy, prokuratorów i komorników [Team Ministry of Justice in Warsaw. Personal files of judges, notaries, prosecutors and bailiffs]. Archiwum Akt Nowych, sygn. 2/285/0/23.5/13/2970.
 21. Kuczma T. (1932). ʻRecenzja Batawia S. Wstęp do nauki o przestępcy. Zagadnienie skłonności przestępczych. Warszawa 1931ʼ [Review Batawia S. Wstęp do nauki o przestępcy. Zagadnienie skłonności przestępczych. Warszawa 1931]. Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny 12(2), s. 257–261.
 22. Kuczma T. (1932). ʻRecenzja. Rabinowicz Leon: Le crime passionnel. Paris, Rivièreʼ [Review. Rabinowicz Leon: Le crime passionnel. Paris, Rivière]. Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny 12(2), s. 268–270.
 23. Kuczma T. (1932a). Przestępstwa zbiorowe w świetle współczesnej kryminologii [Collective crime in the light of contemporary criminology]. Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk: skł. gł. w Księgarni Jana Jachowskiego.
 24. Kuczma T. (1933). ʻKorespondencja T. Kuczmy do Ministra Sprawiedliwościʼ [Correspondence of T. Kuczma to the Minister of Justice]. W Zespół Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie. Akta osobowe sędziów, notariuszy, prokuratorów i komorników [Team Ministry of Justice in Warsaw. Personal files of judges, notaries, prosecutors and bailiffs]. Archiwum Akt Nowych, sygn. 2/285/0/23.5/13/2970.
 25. Kuczma T. (1939). Genetyczne ujęcie przestępstwa [A genetic approach to crime]. Poznań: Drukarnia S.A. Ostoja.
 26. Kwiatkowska-Wójcikiewicz V. (2016). ʻProfesor Józef Jan Bossowski – „ojciec” uniwersyteckiej kryminalistyki w Polsceʼ [Professor Józef Jan Bossowski - the „father” of university forensics in Poland]. W J. Wójcikiewicz i V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz (red.) Paradygmaty kryminalistyki [Forensics paradigms]. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 77–92.
 27. Lernell L. (1973). Zarys kryminologii ogólnej [An outline of criminology general]. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 28. Makarewicz J. (1929). USA. Kartki z podróży po Stanach Zjednoczonych [Criminology. Travel cards from the United States]. Lwów: Towarzystwo Wydawnicze Ateneum.
 29. Makarewicz J. (1930). ʻZorganizowana przestępczość w Chicagoʼ [Chicago organized crime]. Gazeta Administracji i Policji Państwowej 11, s. 391–394.
 30. Marczewski J. (1972). ʻEksterminacja fizyczna ludności Poznania (1939–1945)ʼ [Physical extermination of the population of Poznań (1939–1945)]. Przegląd Zachodni 1, s. 40–66.
 31. Meisel W. (1983). ʻKuczma Tadeuszʼ [Kuczma Tadeusz]. W A. Gąsiorowski i J. Topolski (red.) Wielkopolski Słownik Biograficzny [Greater Poland Biographical Dictionary]. Warszawa-Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 390–391.
 32. Nelken J. (1983a). ʻZ dziejów kryminologii w okresie międzywojennym [The history of criminology in the interwar period]. Państwo i Prawo 4, s. 86–92.
 33. Nelken J. (1983b). Z dziejów kryminologii w okresie międzywojennym (Polskie Towarzystwo Kryminologiczne 1921–1938) [From the history of criminology in the interwar period (Polish Criminological Society 1921–1938)]. Łódź: Zrzeszenie Prawników Demokratów.
 34. Nelken J. (1986). ʻPolska myśl kryminologiczna od schyłku XIX w. do 1939 r.ʼ [Polish criminological thought from the late nineteenth century to 1939]. Archiwum Kryminologii 13, s. 223–260.
 35. Olszewski M. (1974). Fort VII w Poznaniu [Fort VII in Poznań]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 36. Ostrowska K. i Wójcik D. (1986). Teorie kryminologiczne [Criminological theory]. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.
 37. Pierwsze Sprawozdanie Funduszu Kultury Narodowej 1928/31 [The First Report of the National Culture Fund 1928/31] (1931). Warszawa: Drukarnia Państwowa, Wydawnictwo Funduszu Kultury Narodowej.
 38. Prokuratura Krajowa (2020). Sylwetki prokuratorów. Tadeusz Kuczma [Prosecutors silhouettes. Tadeusz Kuczma], Pk.gov.pl. Dostęp online: https://pk.gov.pl/prokuratura/historia-prokuratury/sylwetki-prokuratorow-poleglych-w-czasie-ii-wojny-swiatowej/tadeusz-kuczma/ [24.04.2022].
 39. ʻPrzegląd piśmiennictwa. Prawo i proces karny i inne nauki kryminologiczneʼ [Literature review. Criminal law and procedure, and other criminological sciences] (1932). Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 12(4), s. 865–1010.
 40. Radzinowicz L. (1998). Adventures in Criminology. London, New York: Taylor & Francis Ltd.
 41. Rockefeller Foundations records [RF RG, Kuczma, S56] (1933–1935). Fellowships recorder cards RG 10, SG 10.2, Humanities Fellows, Series 5, Poland, Kuczma (Dr) Tadeus (Poland).
 42. Shenk G. (1978). ʻJ. Thorsten Sellin: Pioneering in penology and slavery and the penal system [Review of pioneering in penology: The Amsterdam Houses of Correction in the sixteenth and seventeenth centuries; slavery and the penal system, by J.T. Sellin]ʼ. Crime and Social Justice 10, s. 36–52. Dostęp online: http://www.jstor.org/stable/29766049.
 43. ʻSprawozdanie Seminarium prawa i procesu karnego oraz innych nauk kryminologicznych za rok akademicki 1934/35ʼ [Report of the Seminar on criminal law and trial and other criminological sciences for the academic year] (1936). W Kronika Uniwersytetu Poznańskiego za rok szkolny 1934/35 za Rektoratu Prof. Dr. Stanisława Rungego i otwarcie roku szkolnego 1935/36 w dniu 20 października 1935 roku [Chronicle of the University of Poznań]. Poznań: Uniwersytet Poznański, s. 55–56.
 44. Szuba-Boroń A. (2021). Obraz przestępcy w prozie Sergiusza Piaseckiego na tle poglądów kryminologicznych epoki [The image of the criminal in Sergiusz Piasecki's prose against the background of the criminological views of the era]. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM.
 45. Świda W. (red.) (1977). Kryminologia [Criminology]. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 46. ʻTadeusz Kuczmaʼ (1933–1935). W Zespół Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie. Akta osobowe sędziów, notariuszy, prokuratorów i komorników [Team Ministry of Justice in Warsaw. Personal files of judges, notaries, prosecutors and bailiffs]. Archiwum Akt Nowych, sygn. 2/285/0/23.5/13/2970.
 47. Tyszkiewicz L. (1983). Kryminologia. Zarys systemu [Criminology. The outline of the system]. Katowice: Uniwersytet Śląski.
 48. Tyszkiewicz L. (1986). Kryminologia. Zarys systemu [Criminology. The outline of the system]. Katowice: Uniwersytet Śląski.
 49. Wachholz L. (1894a). ʻO obłąkaniu moralnym ze stanowiska antropologii kryminalnejʼ [On moral insanity from the point of view of criminal anthropology]. Przegląd Lekarski 10, s. 127–128.
 50. Wachholz L. (1894b). ʻO obłąkaniu moralnym ze stanowiska antropologii kryminalnejʼ [On moral insanity from the point of view of criminal anthropology]. Przegląd Lekarski 12, s. 153–154.
 51. Wachholz L. (1894c). ʻO obłąkaniu moralnym ze stanowiska antropologii kryminalnejʼ [On moral insanity from the point of view of criminal anthropology]. Przegląd Lekarski 13, s. 168–169.
 52. Wachholz L. (1922). ʻWojna a zbrodnia. Studium kryminologiczneʼ [War and crime. Criminological study]. Przegląd Współczesny 3, s. 71–87 [odbitka: s. 1–17].
 53. Wachholz L. (1927). Alkoholizm a przestępstwo [Alcoholism and crime]. Kraków: Centrala Kół Abstynenckich Młodzieży.
 54. Wachholz L. (1937). ʻGeneza przestępstwa a prawo kontrastuʼ [The origin of the crime and the law of contrast]. Polska Gazeta Lekarska 16(31–32) s. 1–15.
 55. Widacki J. (2020). ʻPoczątki kryminologii w Polsce. Od ery prepozytywistycznej do pełnego pozytywizmuʼ [Earliest days of Polish criminology. From the pre-positivist era to the mature positivist era]. Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa 13(4), s. 491–509.
 56. Widacki J. (2021). ʻDlaczego w okresie międzywojennym na polskich uniwersytetach nie było katedr kryminologii?ʼ [Why there were no departments of criminology in Polish universities in the interwar period]. W D. Zienkiewicz (red.) Wokół kryminalistyki. Nauka i praktyka.
 57. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Taduszowi Widle [Around forensics. Science and practice. Commemorative book dedicated to Professor Tadeusz Widła]. Toruń: Dom Organizatora, s. 173–179.
 58. Widacki J., Dadak W., Grzyb M. i Szuba-Boroń A. (2022). Kryminologia. Zarys systemu [Criminology. The outline of the system]. Warszawa: C.H. Beck.
 59. Zalewski W. (2020). ʻDziedzictwo Edwina Hardina Sutherlanda, czyli o „socjologicznym” podejściu do wyjaśnienia przyczyn przestępczości i kilku problemach z nim związanychʼ [The Legacy of Edwin Hardin Sutherland, or on the „sociological” approach to explaining the causes of crime and some problems associated with it]. W P. Ostaszewski i K. Buczkowski (red.) Granice prawa. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Siemaszki. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, s. 103–124.