No. XXXVIII (2016)
Articles

Review of the Border Crime Prevention and Combating System

Magdalena Perkowska
University of Bialystok

Published 2016-01-01

Keywords

 • border crime prevention,
 • border crime,
 • prevention

How to Cite

Perkowska, M. (2016). Review of the Border Crime Prevention and Combating System. Archives of Criminology, (XXXVIII), 93–111. https://doi.org/10.7420/AK2016E

Abstract

The paper aims to review the legal solutions, mainly within the statutory powers of the Border Guard (BG) services, meant to ensure an efficient system of combating and preventing border crime. Statutory powers and prerogatives vested in the Border Guard service are deemed sufficient in terms of implementing its statutory objectives. It is important that in dealing with illegal immigration BG officers have the right to carry out operational reconnaissance and a range of monitoring tasks. BG officers also regard their scope of statutory prerogatives as sufficient, which was corroborated by their opinions voiced during the interviews. The interviewees, officers on duty on both the Polish internal section of the EU border and the external EU border section, carrying out the actual checks at the border checkpoints, as well as serving in the operational and investigative division indicated that their present powers and prerogatives are sufficient and allow them to conduct the preliminary investigative proceedings effectively, as well as collect pertinent material evidence as needed. The author advocates establishing a special border checks regime at the Polish- -Lithuanian border, pursuant to the concept of EU border protection, as implied by the provisions of Article 67, Section 3, of the Treaty on the Functioning of the European Union, envisaging that the European Union shall endeavour to ensure a high level of security through appropriate crime-prevention measures, since Lithuania’s external borders appear to be insufficiently secured. In line with the concept of a bolishing internal border checks, most of the financial resources, including those originating in the aid funds designed to facilitate border security and prevent illegal migration, are allocated to the external borders. As far as the border section with Lithuania is concerned, more direct financial support should be allocated down there, with a view to facilitating the use of the latest technologies in the area of law enforcement and combating border crime beyond the border crossing itself. Besides, the appraisal of the situation on this section of the border, due to its particular status, leads to the conclusion that it would be prudent to collect statistical data on border crime along the Polish section of the EU inner border, whilst operationally dividing its length into the sections bordering with the respective EU countries. This would effectively reveal the scale and the actual dynamics of border crime along these sections, as well as facilitate preventing it more effectively. In view of the extensive use being routinely made of numerous documents like an invitation to trade cooperation, an invitation to a cultural event, etc. in order to obtain the Schengen visas, whereas in fact the true the purpose of entering the country is purely commercial, or for outright smuggling purposes, it might be prudent to consider issuing the singleentry visas. Since the ostensible purpose of a foreign national’s entry into the Schengen area, in conformity with his/her own declaration, is to attend a single cultural event or a single meeting, it is totally unjustified to grant him the permit to cross the border and stay abroad for 90 days within a half-year period. This would effectively allow to at least partially eliminate obtaining visas for other purposes than the declared ones. The introduction of the VIS system for the citizens of Russia, Belarus, and Ukraine might well be deemed a success. The system will facilitate eliminating the practice of having one’s personal data altered and applying for brand new documents and brand new visas for persons already covered by a temporary ban on entry into Poland, as provided by Article 318 of the Foreign Nationals Act. In the author’s view, Poland should not yield under the barrage of complaints expressed by the visitors and continue to collect fingerprints upon the issuance of visas, and when crossing the state border. This facilitates the detection of offenders making use of the ‘look-alike’ method when passing through a border checkpoint and producing another person’s ID. The VIS system makes an essential contribution to combating illegal migration effectively.

References

 1. Brechun K., Wybrane aspekty kontroli dokonywanej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, „Biuletyn COSSG” 2009, nr 3.
 2. Dominiczak H., Granice państwa i ich ochrona na przestrzeni dziejów 966-1996, Bellona, Warszawa 1997.
 3. Duszczyk M., Polityka imigracyjna Unii Europejskiej oraz swobodny przepływ pracowników – ewolucja i teraźniejszość, ASPRA JR, Warszawa 2011.
 4. http://wyborcza.biz/biznes/1,100969,19144701,rosjanie-pobieranie-odciskow-palcow-zniecheca-od-wyjazdow-do.html?disableRedirects=true [dostęp: 15.01.2016].
 5. Jakubaszek A., Koncepcja przystosowania SG do pełnej realizacji Układu z Schengen [w:] M. Zdanowicz (red.), Polska w Schengen, Temida2, Białystok 2009.
 6. Karczewski M., Czynności procesowe w trybie art. 308 kpk, „Problemy Ochrony Granic” 2002, nr 19.
 7. Korycki J., Kontrola operacyjna, „Prokuratura i Prawo” 2006, nr 7/8, s. 150-161.
 8. Kruciński K., Suska M., Wybrane zagadnienia z zakresu art. 93 ustawy o Straży Granicznej. Materiały szkoleniowe do tematyki kontroli operacyjnej w Straży Granicznej, COSSG, Koszalin 2010.
 9. Kuźmicki P., Kontrola operacyjna w ustawie o Straży Granicznej, „Problemy Ochrony Granic” 2002, nr 21.
 10. Kuźmicki P., Rola i miejsce kontroli operacyjnej w katalogu czynności operacyjnych Straży Granicznej, „Problemy Ochrony Granic” 2003, nr 23.
 11. Laskowska K., Kryminologiczne aspekty przestępczości granicznej, „Archiwum Kryminologii” 2001–2002, t. XXVI, s. 161-180, https://doi.org/10.7420/AK2001-2002F.
 12. Lutyński D., Straż Graniczna w krajowym systemie rozpoznania i przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym – praca operacyjna nowoczesne technologie [w:] L.K. Paprzycki, Z. Rau (red.), Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu. Nowoczesne technologie i praca operacyjna, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
 13. Maksimczuk A., Sidorowicz L., Graniczna obsługa ruchu osobowego i towarowego w Unii Europejskiej, Almamer, Warszawa 2008.
 14. Maksimczuk A., Sidorowicz L., Graniczny ruch osobowy i towarowy w Unii Europejskiej, LexisNexis, Warszawa 2007.
 15. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Dz.U. 2014, poz. 1446 z późn. zm.
 16. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, Dz.U. 2015 poz. 793.
 17. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania karnego, Dz.U. 2016, poz. 1749.
 18. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dowodach osobistych, Dz.U. 2016, poz.391 z późn. zm.
 19. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz.U. 2016, poz. 645.
 20. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. 2012, poz. 680.
 21. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o broni i amunicji, Dz.U. 2012, poz. 576 z późn. zm.
 22. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, Dz.U. 2016, poz. 224 z późn. zm.
 23. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks karny skarbowy, Dz.U. 2013, poz. 186 z późn. zm.
 24. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym, Dz.U. 2012, poz. 1137 z późn. zm.
 25. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks karny, Dz.U. 2016, poz. 1137 z późn. zm.
 26. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, Dz.U. 2015, poz. 1100 z późn. zm.
 27. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Straży Granicznej, Dz.U. 2016, poz. 1643.
 28. Perkowska M., Jurgielewicz E., Zwalczanie nielegalnej migracji w polskim prawie karnym – wybrane aspekty implementacji prawa Unii Europejskiej, „Białostockie Studia Prawnicze” 2014, nr 15, s. 71-82.
 29. Perkowska M., Przestępczość graniczna cudzoziemców, C.H. Beck, Warszawa 2013.
 30. Podbiedzińska D., Transgraniczne przemieszczanie odpadów, potrzeba ustawicznego kształcenia, „Biuletyn COSSG” 2006, nr 3.
 31. Polityka migracyjna Polski – stan obecny i postulowane działania, Rada Ministrów, Warszawa 2012.
 32. Pracki H., Zatrzymanie osoby i jej legitymowanie, „Prokuratura i Prawo” 1996, nr 7-8.
 33. Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2014 r., Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Warszawa 2015.
 34. Rau Z., Przestępczość zorganizowana w Polsce i jej zwalczanie, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2002.
 35. Taracha A., Czynności operacyjno-rozpoznawcze. Aspekty kryminalistyczne i prawno-dowodowe, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006.
 36. Tkacz A., Zatrzymanie osoby przez Straż Graniczną, CSSG, Kętrzyn 1999.
 37. Treska J., Legitymowanie jako element działań prewencyjnych w Straży Granicznej, „Problemy Ochrony Granic” 2002, nr 20.
 38. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, Dz.U. 2013, poz. 1650.
 39. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych, Dz.U. 2016, poz. 669 z późn. zm.
 40. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Dz.U. 2016, poz. 1506.
 41. Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. 2012, poz. 769.
 42. Ustawa z dnia 9 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2015, poz. 1336.
 43. Uzasadnienie do projektu ustawy o cudzoziemcach, druk sejmowy nr 1526/VII kadencja.
 44. Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz.U. UE C 202 z 7.06.2016.
 45. Wiśniewski B., Piątek Z., Współczesny wymiar funkcjonowania Straży Granicznej, AON, Warszawa 2006.
 46. Znalezienie takiej oferty nieuczciwego pracodawcy czy raczej pośrednika nie jest trudne, zajęło mi to jedynie dwie minuty, http://forum.gazeta.pl/forum/w,95743,129362831,129362831,Potrzebujesz_zaproszenia_do_wizy_od_polskich_firm.html [dostęp: 7.01.2015].